Thư viện ảnh

Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I

Sáng ngày 06/5/2023, Công ty Cổ Phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 tại: Cụm CN Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

Tham dự và điều hành ĐHĐCĐTN là các Ông trong Đoàn Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2022 – 2027):

  • Ông: Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
  • Ông: Nguyễn Việt Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT

Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch, Trưởng ban tổ chức đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, và kết quả của các nội dung, cụ thể như sau:

 1. Thay đổi Uỷ viên Hội Đồng Quản trị

Tại Đại Hội Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình số 18 -2023/TTr – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT và danh sách đề cử/ứng cử. Tổng số cổ phần tán thành với nội dung trên: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương I nhiệm kỳ VI (2022-2027), Kết quả biểu quyết như sau:

Thông tin người ứng cử:

  • Họ và tên ứng viên: Bùi Hương Liên
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế và kinh doanh quốc tế
  • Vị trí ứng cử: Ủy viên HĐQT

Tổng số phiếu bầu: 12 phiếu tương ứng 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2022 – 2027) gồm 01 thành viên là Bà Bùi Hương Liên.

 Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT tặng hoa tân thành viên Hội đồng quản trị

 1. Thông qua tờ trình số 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023. Kết quả: Tổng số cổ phần tán thành với nội dung báo cáo: 384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

 1. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Thông qua Tờ trình số 20-2023/TTr – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Ủy ban kiểm toán – Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng. Kết quả tổng số cổ phần tán thành với nội dung báo cáo: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

 1. Ngoài các nội dung trên, một số nội dung chính khác đã được trình và thông qua ĐHĐCSSTN với kết quả 100% tổng số Cổ Phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Cụ thể:

Thông qua tờ trình số 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Thông qua tờ trình số 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2023.

Thông qua tờ trình số 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023

Thông qua tờ trình số 24-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Thông qua tờ trình số 25-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bà Vũ Thị Hải Hồng – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày các Nội dung khác của Đại Hội

Trong phần thảo luận tại Đại Hội ghi nhận những ý kiến tâm huyết, những trăn trở của Cổ Đông cho tình hình phát triển của Công ty trước thực trạng ngành đang gặp rất nhiều khó khăn. Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Công ty, trả lời các Cổ Đông về định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần thuốc Thú Y Trung ương I đã kết thúc vào hồi 10h00’ cùng ngày với kết quả thành công tốt đẹp.

Tin: VINAVETCO