Vinavetco

CS bảo mật thông tin

CS bảo mật thông tin

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I (“VINAVETCO”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của VINAVETCO (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VINAVETCO sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – VINAVETCO với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.
1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của VINAVETCO, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó VINAVETCO có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.
1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập website, sử dụng Dịch vụ trên website của VINAVETCO, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ trên website do VINAVETCO cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản mà VINAVETCO quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).
1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, VINAVETCO có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, VINAVETCO sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của VINAVETCO Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

2. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
2.1 MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
VINAVETCO thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:
– Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của VINAVETCO;
– Nâng cao chất lượng Dịch vụ của VINAVETCO và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của VINAVETCO (“Đơn vị trực thuộc”).
– Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
– Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa VINAVETCO và Khách hàng;
– Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
– Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
– Thông báo về các thông tin tuyển dụng của VINAVETCO nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
– Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của VINAVETCO
– Hỗ trợ khi Khách hàng mua sản phẩm và/hoặc sử dụng Dịch vụ của VINAVETCO.
– VINAVETCO thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:
a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của VINAVETCO;
b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của VINAVETCO;
– Các nội dung khác mà VINAVETCO được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

2.2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
Thông tin của Khách hàng mà VINAVETCO sẽ thu thập bao gồm:
a) Họ tên;
b) Số điện thoại;
c) Email.
Ngoài các thông tin trên, nếu khách hàng đồng ý, VINAVETCO có thể sẽ thu thập thêm một số thông tin khác tùy từng Dịch vụ và tùy theo nhu cầu thu thập thông tin của VINAVETCO.

2.3. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN
Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp VINAVETCO có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:
– Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin: VINAVETCO có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:
a) Một số Dịch vụ của VINAVETCO cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, VINAVETCO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu VINAVETCO giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của VINAVETCO hoặc Khách hàng yêu cầu VINAVETCO cung cấp Dịch vụ ví dụ: yêu cầu hỗ trợ về sản phẩm thì VINAVETCO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của VINAVETCO.
d) VINAVETCO sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).
– VINAVETCO tự thu thập Thông tin
a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba
VINAVETCO có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi VINAVETCO tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.
b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ
Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, VINAVETCO cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.
c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ
– Hợp nhất Thông tin
VINAVETCO có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà VINAVETCO có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 2.11 Chính sách này.

2.4. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 2 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các thông tin được sử dụng trong phạm vi VINAVETCO và/hoặc các đơn vị liên kết của VINAVETCO.

2.5. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN
– Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này VINAVETCO có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được VINAVETCO tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:
+ Đơn vị trực thuộc của VINAVETCO khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa VINAVETCO với Khách hàng.
+ Đối tác kinh doanh mà VINAVETCO tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa VINAVETCO và đối tác kinh doanh của VINAVETCO.
– Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng VINAVETCO có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của VINAVETCO có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế VINAVETCO tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
– VINAVETCO sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc VINAVETCO có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của VINAVETCO/Đơn vị trực thuộc của VINAVETCO.
– Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

2.6. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
VINAVETCO chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

2.7. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I
Trụ sở chính: Số 88 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (024) 3869 1262 / (0221) 379 1990
Fax: (024) 3869 1263 / (0221) 379 1996
Email: info@vinavetco.com /tnhh@vinavetco.com

2.8 PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH
– Khách hàng có quyền yêu cầu Ban quản trị chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VINAVETCO sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
i) Qua email: info@vinavetco.com /tnhh@vinavetco.com
ii) Qua điện thoại: (024) 3869 1262 / (0221) 379 1990

2.9. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE
– Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của VINAVETCO có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với VINAVETCO. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.
– Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, VINAVETCO có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép VINAVETCO nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.
– Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của VINAVETCO, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của VINAVETCO và các bên thứ ba được đề cập ở trên.
– Như đã nêu trên, Dịch vụ của VINAVETCO có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của VINAVETCO, do đó VINAVETCO sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc VINAVETCO có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát.
– VINAVETCO khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

2.10. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
– VINAVETCO cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.
– VINAVETCO sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo vệ an toàn và hợp lý nhất để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

2.11. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
– Quyền lợi
a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà VINAVETCO đã cam kết theo Chính sách này;
b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu VINAVETCO ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.
c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của VINAVETCO thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của VINAVETCO theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.
– Trách nhiệm của Khách hàng
a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của VINAVETCO. Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của VINAVETCO cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.
b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho VINAVETCO khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến VINAVETCO dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho VINAVETCO là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa VINAVETCO và Khách hàng, giữa VINAVETCO và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.
c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website VINAVETCO.
d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của VINAVETCO.
e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của VINAVETCO.
f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.12. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email info@vinavetco.com /tnhh@vinavetco.com hoặc gọi điện thoại tới số (024) 3869 1262 / (0221) 379 1990 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

2.13. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ
VINAVETCO trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của VINAVETCO cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I
Trụ sở chính: Số 88 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (024) 3869 1262 / (0221) 379 1990
Fax: (024) 3869 1263 / (0221) 379 1996
Email: info@vinavetco.com /tnhh@vinavetco.com

< Quay về trang chủ