Báo cáo

Báo cáo

VNY – Giải trình BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Giải trình BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Giải trình BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023