Báo cáo

Báo cáo

VNY – BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023 trang -1-7

VNY – Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023 trang -8-14

VNY – Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023 trang -15-21

VNY – Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023 trang -22-28

VNY – Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023 trang -29-34