Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I (Vinavetco) công bố Báo cáo thường niên năm 2021 . Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Part 1: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-1-5

Part 2: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-6-10

Part 3: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-11-15_compressed

Part 4: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-16-20_compressed

Part 5: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-21-25

Part 6: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-26-30

Part 7: BÁO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021-31-33