Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 trang 1-4

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 trang 5-9

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 10-14

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 15-19

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 20-24

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 25-29

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 30-34

VNY – Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 35-39