Báo cáo

Báo cáo

VNY – Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I (Vinavetco) công bố: Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2023 của Công ty. Xin mời click vào link dưới để xem chi tiết:

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2023