VNY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Đăng ngày 18/4/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề:
· VNY Thông Báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
· Thông Báo của VNY về việc Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM
· VNY Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ngày đăng tin 6/11/2020)
· VNY THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
· VNY Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT
· VNY Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BKS
· VNY Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
· VNY Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
· Hợp đồng kiểm toán năm 2020
· THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
· THÔNG BÁO CÔNG TY VINAVETCO
· VINAVETCO NHẬN CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT
· Bài phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty VINAVETCO
· Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh...
· Vắc xin phòng chống Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản
· CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG (Từ ngày 2-6.11.2010)
· Lễ bàn giao nhà máy thuốc thú y GMP- WHO (giai đoạn I)
· Hội trợ Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản Hà Nội lần thứ I - 2013