Thông báo dự thảo quy chế về tờ trình ĐHĐCĐ ngày 24-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề:
· Dự Thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I
· Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I
· Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
· Bầu bổ sung thành viện Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
· Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ
· Quy chế nội bộ quản trị công ty ngày 24/10/2018
· VNY Thông Báo Nghị Quyết và Biên bản họp HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ
· VNY Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018
· Giải trình ý kiến ngoại trừ BCKT 2018
· THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
· THÔNG BÁO CÔNG TY VINAVETCO
· VINAVETCO NHẬN CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT
· Bài phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty VINAVETCO
· Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh...
· Vắc xin phòng chống Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản
· CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG (Từ ngày 2-6.11.2010)
· Lễ bàn giao nhà máy thuốc thú y GMP- WHO (giai đoạn I)
· Hội trợ Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản Hà Nội lần thứ I - 2013