Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch UpCoM và tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề:
· Thông Báo số: 19219/VSD - ĐK, ngày 2/10/2017 về việc chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán Mã chứng khoán VNY
· THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/10/2017
· THÔNG BÁO CỦA HĐQT: NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ GIAO VIỆC CHO CÁN BỘ
· THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM CÁN BỘ NGÀY 16/1/2018
· THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN XE Ô TÔ NHÃN HIỆU ISUZU - 29V - 3383
· Thông Báo thanh lý tài sản
· Thông Báo QĐ 476 của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, về việc chấp thuận Đăng ký giao dịch cổ phiếu.
· Thông Báo số 820 của sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, về việc giao dịch Đầu tiên Cổ phiếu giao dịch
· Thông Báo số 76 - 2018/CV - VNY, về việc Mở tài khoản lưu ký và giao dịch cổ phiếu Vinavetco I
· THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
· THÔNG BÁO CÔNG TY VINAVETCO
· VINAVETCO NHẬN CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT
· Bài phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty VINAVETCO
· Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh...
· Vắc xin phòng chống Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản
· CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG (Từ ngày 2-6.11.2010)
· Lễ bàn giao nhà máy thuốc thú y GMP- WHO (giai đoạn I)
· Hội trợ Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản Hà Nội lần thứ I - 2013